Skocz do zawartości
BezpiecznePodroze.com.pl

Administrator

Administrator
 • Zawartość

  5
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Reputacja: Nowicjusz

O Administrator

 • Ranga
  Administrator

Dodatkowe

 • Miasto
  Internet
 1. Regulamin Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z konta, które daje możliwość korzystania z serwisu internetowego i usług wymagających zalogowania, w tym z Serwisu oraz innych produktów i Usług w ramach domeny BezpiecznePodroze.com.pl, dalej zwane Kontem Użytkownika. 2. Regulamin określa w szczególności: a) Zasady rejestracji i dostępu do Konta Użytkownika oraz logowania do niego. b) Rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Użytkownika. c) Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników. d) Tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków. 4. Administrator i Właściciel Serwisu zastrzegają sobie prawo do przerwy w działaniu i dostępie do Konta Użytkownika i Serwisu oraz oferowanych w ramach Konta Użytkownika serwisów, Produktów i Usług z powodu awarii, w tym wynikającej z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi hostingu. Administrator zastrzega sobie również prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Konta Użytkownika w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Konta Użytkownika. 5. Z tytułu braku dostępu do Konta Użytkownika i/lub Serwisu, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania w ramach Serwisu reklamowych w formach prawnie dopuszczalnych i stosowanych w Internecie. Definicje §2 Użyte w niniejszym regulaminie określenia, pisane wielką literą, należy rozumieć następująco: 1. Właściciel Serwisu – firma Otigo, prowadząca zarejestrowaną działalność przy ul. Olbrachta 23/23, 01-102 w Warszawie o numerze NIP: 9511483062, REGON: 146121242. Firma Otigo jako podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, rozumiana jako założyciel posiadający wszelkie prawa majątkowe i autorskie oraz niezbędne licencje do prowadzenia Serwisu. 2. Serwis – witryna internetowa Właściciela Serwisu udostępniana w sieci Internet pod nazwą BezpiecznePodroze.com.pl pod adresem http://www.BezpiecznePodroze.com.pl za pośrednictwem której Użytkownik może zarządzać Kontem Użytkownika posiadając dostęp do usług Serwisu. 3. Administrator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Administrator, wyznaczony przez Właściciela Serwisu posiadający zdolność zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu oraz posiadający dostęp do Panelu Administracyjnego. 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała skutecznej (zarejestrowała Konto Użytkownika) rejestracji Konta Użytkownika. 5. Gość - osoba korzystająca z Serwisu nieposiadająca zarejestrowanego i aktywnego Konta Użytkownika. 6. Partner – status specjalny Użytkownika Serwisu określający poziom dostępu do usług Serwisu. 7. Patron – status specjalny Użytkownika Serwisu określający poziom dostępu do usług Serwisu. 8. Grupa - status nadawany każdemu Użytkownikowi Serwisu określający jego poziom dostępów do usług Serwisu. 9. Panel Administracyjny - wydzielona część Serwisu służąca do zarządzania i administrowania zasobami Serwisu, do której mają dostęp tylko Administrator oraz wyznaczeni przez niego Użytkownicy z Grupy Administratorów i Moderatorów. 10. Moderator - Użytkownik Serwisu należący do Grupy Moderator, wyznaczony przez Administratora, posiadający częściową zdolność do zarządzania Serwisem i Użytkownikami Serwisu. 11. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji Serwisu. 12. Administracja Serwisu - wspólne określenie Administratorów oraz Moderatorów. 13. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji danymi niebędących danymi osobowymi ale niezbędnymi do założenia Konta Użytkownika. 14. Konto, Konto Użytkownika – zbiór usług i funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do Konta oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług wymagających zalogowania. Utworzenie Konta w Serwisie oraz korzystanie z jego usług jest dobrowolne. 15. Post, Wpis - każdy wpis, komentarz, zapis aktywności i czynności dokonywane przez Użytkowników w Serwisie. Jako Post i Wpis rozumiany jest też każdy element dodany do Serwisu w tym zdjęcia, pliki, linki, oceny, komentarze, głos w ankiecie. 16. Ostrzeżenie - przyznany Użytkownikowi Serwisu przez Administrację Serwisu punkt ostrzegawczy przyznawany przez członka Administracji Serwisu za stwierdzone naruszenie Regulaminu lub zasad Serwisu. Ostrzeżenia i punkty mają wpływ ograniczenia w dostępie do konta i/lub możliwość korzystania z Usług Serwisu. 17. Usługa - świadczenia otrzymywane przez Użytkownika w ramach Serwisu polegające na dostępie do różnych części i funkcjonalności Serwisu w zależności od ustawień Konta Użytkownika i przynależności do wybranych Grup. 18. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika przez uprawnionego Użytkownika. Prawa własności §3 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, plików oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów w nim zawartych. 2. Użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności w celach komercyjnych do: kopiowania, udostępniania, powielania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Konta Użytkownika i/lub Serwisu lub jego części, a także poszczególnych materiałów, plików, wpisów udostępnianych w ramach Konta Użytkownika i/lub Serwisu oraz Usług. 3. Użytkownik może korzystać z Konta Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego (w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych) przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Konta Użytkownika lub godzić w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu. 4. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym regulaminie, korzystanie z Konta Użytkownika bez uprzedniej zgody Administratora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela Serwisu i Administratora lub innych Użytkowników będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przyznaniem Ostrzeżenia. 5. Nazwy handlowe lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w ramach Konta Użytkownika – podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie jest zabronione, chyba że odbywać się będzie jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą uprawnionych do tych nazw czy znaków podmiotów. 6. Zamieszczenie i publikowanie treści w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczna z przeznaczeniem tych treści do użytku publicznego oraz przeniesieniem na Właściciela Serwisu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych treści w zakresie: a) publicznego udostępniania w dowolnym zakresie czasowym; b) utrwalania techniką cyfrową; c) zwielokrotniania techniką cyfrową; d) wprowadzania do pamięci komputera; e) udostępniania dowolnym osobom trzecim; f) rozpowszechniania ich w innych formach w Internecie, środowiskach cyfrowych i publikacjach papierowych; Zasady odpowiedzialności §4 1. Konto Użytkownika i udostępniane Użytkownikowi za jego pośrednictwem dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawarte w Koncie Użytkownika i/lub Serwisie informacje i dane oraz sposób ich przekazania nie zastępują, nie modyfikują, ani nie wyłączają treści stosunku prawnego wiążącego Użytkownika z Administratorem na podstawie warunków umowy nabytych przez Użytkownika oraz innych regulacji związanych z nabytymi przez Użytkownika produktami i usługami świadczonymi przez Administratora i innymi firmami oraz produktami i usługami świadczonymi przez inne firmy. 2. W razie jakichkolwiek sprzeczności między informacjami/danymi udostępnionymi w ramach Konta Użytkownika i sytuacją prawną wynikającą z treści stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Administratorem, Strony związane są treścią przedmiotowego stosunku prawnego. 3. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. 4. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Konta Użytkownika i informacjami w tym radami i opiniami udostępnionymi w Serwisie. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Ochrona danych osobowych § 5 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i w celu realizacji przez Administratora usług świadczonych w ramach Konta Użytkownika jest Administrator i Właściciel Serwisu. 2. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika. 3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta Użytkownika składa niniejsze oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Administratora i Właściciela Serwisu w celu prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika”. 4. Użytkownik ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmodyfikowania lub usunięcia przez Administratora. Bezpośrednio z poziomu portalu Moje Konto Użytkownik może dokonać modyfikacji swojego Hasła i danych. 5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak – ze względów technicznych – brak zgody na przetwarzanie danych, na akceptację Regulaminu oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację Konta Użytkownika. Oferowane usługi elektroniczne oraz warunki ich świadczenia §6 1. Serwis wraz z zawartością, jego koncepcją, wyglądem graficznym i bazą danych podlega ochronie prawnej. 2. Właściciel Serwisu uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika. 3. Konto Użytkownika jest zbiorem usług i funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do Konta Użytkownika oraz zbiorem danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług wymagających zalogowania. 4. Usługa Konto Użytkownika polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do internetowego panelu Użytkownika pod adresem http://www.bezpiecznepodroze.com.pl oraz na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e–mail informacji dotyczących posiadanych przez Użytkownika uprawnień i informacji oraz powiadomień świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika Usług. 5. Usługa Forum polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Forum określa Regulamin Forum stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Usługa Galerii polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Galerii określa Regulamin Galerii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Usługa Blog polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Bloga określa Regulamin Bloga stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 8. Usługa Kalendarz polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Kalendarza określa Regulamin Kalendarza stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 9. Usługa Pliki polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Plików określa Regulamin Plików stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 10. Usługa Klub polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. Szczegółowe zasady korzystania z Klubu określa Regulamin Klubu stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 11. Usługa Strony udostępniona pod adresem http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/strony/ polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do możliwości publikacji i przeglądania treści w specjalnej sekcji w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora oraz zależnych od bieżących ustawień Konta Użytkownika włączając ograniczenia wynikające z przyznanych Ostrzeżeń. 12. Funkcjonalności Konta Użytkownika oraz świadczone w jego zakresie usługi mogą ulegać zmianie. O dokonanej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika zamieszczając stosowną informację w Serwisie. Zasady świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta Użytkownika, mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami usług, pierwszeństwo w odniesieniu do kwestii związanych z daną usługą mają ustalenia zawarte w regulaminach danych usług. Treść ww. regulaminów dotyczących danych usług jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do danej usługi. Dostęp do Konta i autoryzacja Użytkownika § 7 1. Usługi Konta Użytkownika polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Konta Użytkownika. 2. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy poprzez bezpieczne połączenie internetowe na podstawie adresu e–mail, loginu Użytkownika oraz Hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Konta Użytkownika po wpisaniu loginu lub adresu e–mail i Hasła w oknie logowania umieszczonym w witrynie http://www.bezpiecznepodroze.com.pl. Logowanie do Panelu możliwe jest również za pośrednictwem Konta założonego przez Użytkownika w innych serwisach partnerskich w zależności od ustawień Serwisu. 3. Celem założenia Konta Użytkownika konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik, podając dane w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są prawdziwe i aktualne. 4. Aktywowanie Konta Użytkownika następuje po kliknięciu w link nadesłany przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e–mail. Złożenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne. 5. Użytkownik powinien zachować poufność i nie udostępniać Hasła osobom trzecim. W przypadku ujawnienia, utraty Hasła lub zablokowania dostępu, Użytkownik może z poziomu serwisu Moje Konto wysłać żądanie wygenerowania nowego Hasła, które nadpisuje poprzednie Hasło i umożliwia logowanie. 6. (powinien być punkt 6, a nie 7) Szczegółowy sposób postępowania Użytkownika związany z procedurą uzyskiwania informacji za pośrednictwem Konta zawarty jest na stronach internetowych serwisu w zakładce Moje Konto. 7. Wszystkie dyspozycje zlecone przy użyciu prawidłowego Hasła uważa się za zlecone przez Użytkownika. 8. Do korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer od wersji 9, Firefox od wersji 35, Google Chrome, Opera lub porównywalnej przeglądarki internetowej). Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług lub funkcjonalności mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usługi i funkcjonalności. 9. Korzystanie ze wszystkich aplikacji i funkcjonalności Panelu i Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe oraz akceptacji Polityki Prywatności, Polityki plików Cookies. 10. Na serwisach internetowych Serwisu wykorzystywane są pliki cookies. Stosowane są w celach zapewnienia maksymalnej wygody Użytkownika przy korzystaniu z tych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, itp). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Politykę stosowania plików precyzuje osobny dokument Polityki Cookies. 11. Serwis gromadzi informacje dotyczące połączenia Użytkownika z Serwisem, numeru IP Użytkownika, datę i czas logowania do Serwisu, dane dot. statystyk Serwisu, m.in. oglądalność stron, ruch z innych serwisów i stron internetowych, mających na celu udoskonalenie Serwisu. Politykę precyzuje osobny dokument Polityki Prywatności. Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach Konta § 8 1. Umowa na korzystanie z Konta Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji. 2. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika w ramach Serwisu. 3. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom. 4. Niedopuszczalne jest w szczególności zamieszczanie jakichkolwiek treści, w tym wpisów, zdjęć, nicków, avatarów, linków lub sygnatur, które: a) celowo wprowadzają w błąd; b) propagują naruszanie prawa lub doń nawołują; c) propagują przemoc/agresję lub doń nawołują; d) propagują używanie narkotyków lub innych zakazanych prawem substancji; e) są obraźliwe w stosunku do użytkowników lub innych osób; f) poniżają lub dyskryminują innych ze względu na rasę, narodowość, płeć lub wyznanie; g) odwołują się do ideologii nazistowskiej, komunistycznej lub innej powszechnie uznawanej za zbrodniczą; h) godzą w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu; Reklamacje § 9 1. Administrator udostępnia na stronie serwisu Moje Konto adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji oraz formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Użytkownika. 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Administratora i/lub Moderatorów, a w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 33 dni kalendarzowych (czyli sprawy skomplikowane będą rozpatrywane szybciej niż zwykłe? :P). Odpowiedź Administratora i/lub Moderatorów na reklamację zawierać będzie wskazanie czy Administrator i/lub Moderatorzy uznają reklamację oraz w jaki sposób zamierzają rozwiązać problem lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Postanowienia końcowe § 10 1. Administrator i/lub Moderatorzy mają prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Użytkownik będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w przekazanej mu informacji dotyczącej zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania. 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2017 roku. Załącznik nr 1 Regulamin usługi Forum do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi forum internetowego zamieszczonego pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl, dalej zwanego Forum służącego do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem Forum jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników Forum; b) zasady korzystania z Forum; c) zasady moderowania z Forum; 4. Użytkownik rejestrujący się na Forum potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Forum jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Forum nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie Forum i zapoznawanie się z treściami na nim zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Forum. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Forum mają możliwość zamieszczania na nim treści. Aby móc zamieszczać na forum treści, użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. Na Forum można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Forum jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu nie jest dozwolone. 3. Forum nie jest serwisem ogłoszeniowym, jednak Właściciel Serwisu dopuszcza publikowanie ofert zgodnie z Wytycznymi Publikowania Ofert Kupna i Sprzedaży w sekcji „Giełda”. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie poza wskazaną sekcją ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystającego z Konta Użytkownika. 4. Założenie nowego wątku winno odbyć się po uprzednim sprawdzeniu czy na Forum nie ma już podobnego tematu oraz zapoznniem się z opisami poszczególnych działów, aby umieścić go w najbardziej odpowiednim miejscu. 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści oraz łączy do treści: a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży, z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzących w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu; 6. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem Forum jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących na Forum, Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jego określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem widomości e-mail (czy nie powinniśmy umieścić tutaj adresu?). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu Forum, jak i sposobów jego funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie”. Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu. Załącznik nr 2 Regulamin usługi Galeria do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi galerii internetowej zamieszczonego pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/gallery/, dalej zwanej Galerią służącej do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem usługi Galerii jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników w usłudze Galerii; b) zasady korzystania z usługi Galerii; c) zasady moderowania usługi Galerii; 4. Użytkownik rejestrujący się na Galerii potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków, w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Galeria jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Usługa Galerii nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie Galerii i zapoznawanie się z treściami w niej zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Galerii. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Galerii mają możliwość zamieszczania w niej treści. Aby móc zamieszczać w Galerii treści, użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. W Galerii można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Galeria jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu nie jest dozwolone. 3. Galeria nie jest serwisem ogłoszeniowym. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystającego z Konta Użytkownika. 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Galerii treści oraz łączy do treści: a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży, z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzących w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu; 5. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem Galerii jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących w Galerii, Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jej określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail (jak wyżej – czy nie powinniśmy podać maila?). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu Galerii, jak i sposobów jego funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie” Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Galerii. Załącznik nr 3 Regulamin usługi Blog do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi blogów internetowych zamieszczonych pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/blogs/, dalej zwanej Blog służącej do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem usługi Blogów jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników w usłudze Blog; b) zasady korzystania z usługi Blog; c) zasady moderowania usługi Blog; 4. Użytkownik rejestrujący się na Blogu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków, w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Blog jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Usługa Blog nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie Bloga i zapoznawanie się z treściami na nim zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Blogów. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Bloga mają możliwość zamieszczania na nim treści. Aby móc zamieszczać na Blogu treści użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. W usłudze Blogi można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Usługa Blog jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu nie jest dozwolone. 3. Usługa Blog nie jest serwisem ogłoszeniowym. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystającego z Konta Użytkownika. 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Blogu treści oraz łączy do treści:a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży, z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzących w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu; 5. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem usługi Blogi jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących na Blogu, Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jego określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem widomości e-mail (jw. mail). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu usługi Blogów, jak i sposobów jego funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie” Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu. Załącznik nr 4 Regulamin usługi Kalendarz do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi kalendarzy internetowych zamieszczonych pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/calendar/, dalej zwanej Kalendarz służącej do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem usługi Kalendarzy jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników w usłudze Kalendarz; b) zasady korzystania z usługi Kalendarz; c) zasady moderowania usługi Kalendarz; 4. Użytkownik rejestrujący się w Kalendarzu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków, w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Kalendarz jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Usługa Kalendarz nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie usługi i zapoznawanie się z treściami wnim zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Kalendarza. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Kalendarza mają możliwość zamieszczania wnim treści. Aby móc zamieszczać w Kalendarzu treści użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. W usłudze Kalendarz można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Usługa Kalendarz jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu nie jest dozwolone. 3. Usługa Kalendarz nie jest serwisem ogłoszeniowym. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystającego z Konta Użytkownika. 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w usłudze Kalendarza treści oraz łączy do treści: a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzących w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym w Właściciela Serwisu; 5. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem usługi Kalendarz jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących Strony Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jego określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail (jw. adres mailowy). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu usługi Kalendarza, jak i sposobów jego funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie” Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu. Załącznik nr 5 Regulamin usługi Plik do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi plików internetowych zamieszczonych pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/files/, dalej zwanej Plikami służącej do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem usługi Pliki jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników w usłudze Pliki; b) zasady korzystania z usługi Pliki; c) zasady moderowania usługi Pliki; 4. Użytkownik rejestrujący się w usłudze Plików potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Usługa Pliki jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Usługa Plików nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie Usługi i zapoznawanie się z treściami na nim zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Plików. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Plików mają możliwość zamieszczania w nich treści. Aby móc zamieszczać treści w Plikach użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. W usłudze Pliki można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Usługa Pliki jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu a nie jest dozwolone. 3. Usługa Pliki nie jest serwisem ogłoszeniowym. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystającego z Konta Użytkownika. 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w usłudze Plików treści oraz łączy do treści: a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzących w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym Właściciela Serwisu; 5. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem usługi Pliki jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących w Plikach Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jego określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem widomości e-mail (jw. adres). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu usługi Plików, jak i sposobu ich funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie” Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu. Załącznik nr 6 Regulamin usługi Klub do Regulaminu Użytkownika Serwisu BezpiecznePodroze.com.pl Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi klubów internetowych zamieszczonych pod adresem: http://www.bezpiecznepodroze.com.pl/clubs/, dalej zwanej Klubami służącej do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy użytkownikami Serwisu. 2. Gospodarzem i właścicielem usługi Klub jest Właściciel Serwisu. 3. Regulamin określa w szczególności: a) zasady rejestracji użytkowników w usłudze Klub; b) zasady korzystania z usługi Klub; c) zasady moderowania usługi Klub; 4. Użytkownik rejestrujący się usłudze Klubów potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątków w tym postanowienia prowadzenia Konta Użytkownika i Regulamin Użytkownika Serwisu. Zasady Rejestracji Użytkowników § 2 1. Usługa Klubów jest usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu, a w ramach Konta Użytkownika. 2. Usługa Klubów nie jest usługą otwartą do czytania, przeglądania i pisania dla wszystkich – przeglądanie Usługi i zapoznawanie się z treściami na nim zamieszczonymi nie wymaga uprzedniej rejestracji i logowania lecz Goście i Użytkownicy mogą mieć zablokowany dostęp do części usług Serwisu i Klubów. 3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Klubów mają możliwość zamieszczania w nich treści. Aby móc zamieszczać treści w Klubach użytkownik musi posiadać zarejestrowane i aktywne Konto Użytkownika. Zasady Korzystania § 3 1. W usłudze Klub można umieszczać wszelkie treści autorstwa Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, zachowania kultury wypowiedzi oraz poszanowania obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik cytuje lub udostępnia treści nie swojego autorstwa, musi ten fakt zaznaczyć poprzez podanie autora i/lub linku do oryginalnej treści. 2. Usługa Klub jest częścią oficjalnej witryny internetowej Właściciela Serwisu i z tych względów prowadzenie działań oraz umieszczanie treści godzących w interesy Właściciela Serwisu a nie jest dozwolone. 3. Usługa Klub nie jest serwisem ogłoszeniowym. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie ofert sprzedaży towarów lub usług oraz ich reklamowania przez Użytkownika korzystających z Konta Użytkownika. 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w usłudze Klubów treści oraz łączy do treści: a) odbiegających od charakteru działu i tematu wątku w którym są publikowane; b) bez wartości merytorycznej; c) wulgarnych lub mogących być zrozumiane jako wulgarne; d) obraźliwych; e) sprzecznych z prawem; f) związanych z każdego rodzaju pornografią; g) propagujących lub wzywających do wszelkiego rodzaju agresji, przemocy lub nienawiści; h) obrażających uczucia religijne; i) naruszających prywatność, nietykalność lub dobra osobiste innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych bądź prawnych; j) objętych prawami autorskimi bez wiedzy i zgody autora; k) agitujących na rzecz innych stron i serwisów internetowych; l) pochodzących z prywatnej korespondencji, w tym Prywatnych Wiadomości, bez wiedzy i zgody ich nadawcy; m) związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej w zakresie tworzenia i sprzedaży z wyłączeniem odpowiednich działów; n) związanych z promowaniem działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu; o) noszących znamiona spamu bądź kryptoreklamy; p) godzą w interesy Administratora oraz innych Użytkowników w tym Właściciela Serwisu; 5. Właściciel Serwisu i Administracja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi i materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Zasady Moderowania § 4 1. Moderatorem usługi Klub jest Właściciel Serwisu lub osoba przez niego wyznaczona. 2. Zadaniem Moderatora jest pilnowanie przestrzegania przez Użytkowników zasad niniejszego Regulaminu oraz ich egzekwowanie. 3. W razie stwierdzenia naruszenia zasad panujących w Klubie Moderator uprawniony jest do podjęcia następujących działań i Ostrzeżeń: usunięcie całości lub części wypowiedzi, upomnienie Użytkownika, czasowe lub bezterminowe zablokowanie dostępu do Serwisu lub jego określonych działów. 4. Od decyzji Moderatora Użytkownikowi przysługuje odwołanie, które można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail (jw. adres mailowy). Postanowienia Końcowe § 5 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz funkcjonalności w każdym czasie. 2. Właściciel Serwisu zachęca do zamieszczania wszelkich sugestii zarówno co do wyglądu usługi Klubów, jak i sposobów ich funkcjonowania w dziale „Błędy, propozycje, sugestie” Wszelka konstruktywna krytyka, będzie brana pod uwagę w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Prawa dostępu do danych Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania po zarejestrowaniu się. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Serwisu są przetwarzane przez Właściciela Serwisu, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zobacz Regulamin Serwisu. Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień; w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu; w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom i firmom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”), kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera. II. Zasady bezpieczeństwa Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, bezpiecznie przechowywane, Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny (np. blog, komentarze) będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Serwisu. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych. Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o: ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter; wylogowaniu się ze strony Serwisu po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości w komentarzach lub na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Serwisu. Wylogowanie ze strony Serwisu nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim; korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; korzystaniu ze strony Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz; jeśli jednak korzystasz ze strony Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie. III. Informacje techniczne Informacje techniczne – polityka cookies Podczas korzystania przez Ciebie ze Serwisu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. W trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z Serwisu, opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pozostałe informacje techniczne Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) korzystasz z Serwisu. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. IV. Postanowienia końcowe W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na tej stronie internetowej.
 3. Serwis dokłada wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i w tym celu wykorzystuje również pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu firma Otigo. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. f) "społecznościowe" pliki cookies, umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, z Serwisem. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właściciel Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Serwisie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważna Informacja

Będąc na stronie Serwisu zgadzasz się na: Polityka prywatności, Regulamin. Polecamy stworzyć nowe konto - otrzymasz dostęp do ukrytych części Serwisu i zyskasz sporo nowych możliwości w tym szybszy i łatwiejszy dostęp.